Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
VTV 2010 Van gezond naar beter
Tijd en toekomst

Bijlage II: vergelijking met de geobserveerde waarden in 2007

Op het moment dat de berekeningen plaatsvonden, waren voor de meeste Europese landen nog geen gegevens over 2007 beschikbaar. Daarom zijn als input voor de projecties gegevens voor de jaren 1970 t/m 2006 gebruikt.

In 2007 is de sterfte nog verder gedaald. Wellicht zou de projectie van de sterfte lager uitvallen als we hiermee rekening zouden houden. Een vergelijking van de projectie voor 2007 met de door het CBS waargenomen waarden voor 2007, laat zien dat de geschatte waarden inderdaad wat lager uitvallen dan de geobserveerde waarden (zie tabel 1).

Tabel 1: Vergelijking van de (resterende) levensverwachting bij de geboorte, op leeftijd 65 en op leeftijd 80, van de projectie (basisvariant) met de geobserveerde waarden van het CBS voor 2007, naar geslacht.

Waarden 2007

Vrouwen

Mannen

e0

e65

e80

e0

e65

e80

Onze projectie

82

20,2

9

77,8

16,8

7,2

CBS geobserveerd

82,3

20,5

9,2

78

17

7,3

Dit is een bijlage bij hoofdstuk 2 van het rapport (Luijben & Kommer, 2010). Zie voor een beschrijving van de methodologie: bijlage I.

VTV-2010, versie 1.0, 25 maart 2010
© RIVM, Bilthoven / Disclaimer.